Meshuggah: já sabem os horários para amanhã?

Portas 20h00
CB Murdoc 20h30
Decapitated 21h20
Meshuggah 22h35